Menu
 • KOŁOBRZESKI KLUB MORSA
 • KOŁOBRZESKI KLUB MORSA
 • KOŁOBRZESKI KLUB MORSA
 • KOŁOBRZESKI KLUB MORSA
 • KOŁOBRZESKI KLUB MORSA

Kołobrzeski Klub Morsów przy RSTU z siedzibą w Centrum Spraw Społecznych (CSS) - ul. Okopowa 15 78-100 Kołobrzeg (II pięto, pokój 213)
zaprasza na dyżury Zarządu KKM w każdy poniedziałek w godz. od 16:00 do 17:00 (oprócz dni świątecznych po uprzednim kontakcie telefonicznym z Prezesem KKM)


A+ A A-

Polsko - Niemieckie Warsztaty Morsowania - Kołobrzeg 2020

Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno - Uzdrowiskowe w Kołobrzegu od 20-tu lat prowadzi swoją statutową działalność skierowaną na zrównoważony rozwój turystyki w regionie kołobrzeskim, tworzenie nowych produktów oraz rozwój bazy Uzdrowiska Kołobrzeg, służącej ochronie zdrowia kuracjuszy i potencjalnych klientów/gości z zagranicy.

W dniach 3 stycznia – 5 stycznia 2020 roku RSTU we współpracy z działającym w jego strukturze Kołobrzeskim Klubem Morsów, niemieckim Wasersport PCK Schwedt oraz pozostałymi partnerami z Kołobrzegu planuje zorganizować POLSKO-NIEMIECKIE WARSZTATY MORSOWANIA – KOŁOBRZEG 2020. Za realizację tego projektu będzie odpowiedzialny Kołobrzeski Klub Morsów z Prezesem Łukaszem Ziębą, koordynatorem naszego projektu, we współpracy z Zarządem RSTU oraz organizacją Wasersport PCK Schwedt e.V, z Przewodniczącym Zarządu p. Volkerem Englertem, naszym niemieckim Partnerem w projekcie.

W ramach naszego projektu planujemy przeprowadzić następujące działania:

 •  nawiązanie współpracy z Partnerem ze Schwedt i utrzymywanie bieżącej komunikacji na etapie przygotowywania wniosku, realizacji Warsztatów oraz końcowego rozliczenia projektu,
 • zorganizowanie POLSKO-NIEMIECKICH WARSZTATÓW MORSOWANIA – KOŁOBRZEG 2020 w terminie 3-5 stycznia 2020r. w Kołobrzegu poświęconym różnym aspektom morsowania,
 • wypracowanie pomysłów dalszej współpracy z Wassersport PCK Schwedt e.V. w następnych latach.

Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe in Kolberg ist seit 20 Jahren nach ihrer Satzung dazu verpflichtet, den Tourismus in der Region Kolberg nachhaltig zu fördern, neue Produkte zu entwickeln und die Basis des Kurortes Kolbergs auszubauen, um die Gesundheit von Patienten und potenziellen Kunden/Gästen aus dem Ausland zu schützen. Vom 3. bis 5. Januar 2020 plant die RSTU in Zusammenarbeit mit dem in ihrer Struktur tätigen Kołobrzeski Klub Morsów (Kolberger Winterbaden-Club), dem deutschen Verein Wasersport PCK Schwedt und mit anderen Partnern aus Kolberg die Organisation des DEUTSCH-POLNISCHEN WINTERBADEN-WORKSHOPS - KOLBERG 2020 durchzuführen.

Für die Durchführung dieses Projekts sind der Kołobrzeski Klub Morsów mit dem Geschäftsführer Łukasz Zięba - dem Koordinator unseres Projekts, in Zusammenarbeit mit dem RSTU-Vorstand und der Organisation Wasersport PCK Schwedt e.V. mit dem Vorstandsvorsitzenden, Herrn Volker Englert - unserem deutschen Projektpartner, verantwortlich.

Im Rahmen unseres Projektes planen wir folgende Aktivitäten durchzuführen:

 • Aufbau einer Zusammenarbeit mit einem Partner aus Schwedt und Aufrechterhaltung der laufenden Kommunikation in der Phase der Antragsvorbereitung, Durchführung von Workshops und abschließender Projektabwicklung,
 •  Durchführung vom DEUTSCH-POLNISCHEN WINTERBADEN-WORKSHOP – KOLBERG 2020 am 3.-5. Januar 2020. in Kolberg, gewidmet verschiedenen Aspekten des Winterbadens,
 •  Entwicklung von Ideen für die weitere Zusammenarbeit mit Wassersport PCK Schwedt e.V. in den Folgejahren.

CELE PROJEKTU:

Celem naszego projektu jest nawiązanie współpracy z Wassersport PCK Schwedt e.V w Schwedt ( DE ) , zapoznanie naszych partnerów z ideą morsowania , naszymi bogatymi doświadczeniami w tym zakresie, ustalenie warunków do dalszej współpracy pomiędzy naszymi partnerskimi organizacjami. Po pomyślnej realizacji polsko-niemieckich warsztatów Kołobrzeg planujemy brać udział w imprezach sportowych, organizowanych corocznie przez Wassersport Schwedt: Festyn Sportów Wodnych (VI.2020 ), Spływ kajakowy po kanałach Parku Narodowego w Schwedt ( IX.2020 ). .Nasz projekt wspiera nowe i istniejące już kontakty transgraniczne, ułatwia wzajemne zrozumienie, wzmacnia pojęcie regionalnej identyfikacji, wspiera aktywność grup naszych członków w dziedzinie sportu i kultury, oraz umożliwia rozszerzenie współpracy organizacji partnerskich, realizujących wspólnie nasz projekt.

Ziel unseres Projektes ist es, eine Kooperation mit der Wassersport PCK Schwedt e.V. in Schwedt (DE) aufzubauen, unsere Partner mit der Idee des Winterbadens, unserer umfangreichen Erfahrung auf diesem Gebiet vertraut zu machen und die Bedingungen für eine weitere Zusammenarbeit zwischen unseren Partnerorganisationen festzulegen. Nach der erfolgreichen Durchführung des deutsch-polnischen Workshop in Kolberg planen wir die Teilnahme an Sportveranstaltungen, die jährlich von Wassersport Schwedt organisiert werden: Wassersportfestival (VI.2020), Kanufahren auf den Kanälen des Nationalparks in Schwedt (IX.2020). Unser Projekt unterstützt neue und bestehende grenzüberschreitende Kontakte, erleichtert das gegenseitige Verständnis, stärkt den Begriff der regionalen Identifikation, unterstützt die Aktivitäten unserer Mitgliedsgruppen im Bereich Sport und Kultur und ermöglicht den Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Partnerorganisationen, die unser Projekt gemeinsam durchführen.

ODBIORCY PROJEKTU:

Odbiorcami rezultatów projektu/uczestnikami polsko-niemieckich Warsztatów będą członkowie Wassersport PCK Schwedt, Kołobrzeskiego Klubu Morsów przy RSTU oraz Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego w Kołobrzegu. Ponadto w niektórych zaplanowanych w ramach spotkań działaniach wezmą udział naukowcy i specjaliści, zajmujący się problematyką naszego spotkania . Rekrutacja uczestników z obu organizacji partnerskich zostanie przeprowadzona przez zarządy obu organizacji, a podstawowymi kryteriami naboru będą : deklaracja aktywnego udziału we wszystkich planowanych w ramach naszych spotkań działaniach, ocena dotychczasowej aktywności członków obu organizacji , wsparcie procesu przygotowania i przebiegu naszej imprezy. Zaplanowaliśmy w XII 2019r. spotkanie informacyjne dla członków Wassesport PCK Schwedt, dotyczące realizacji tego projektu .

Empfänger der Projektergebnisse/Teilnehmer des deutsch-polnischen Workshops sind die Mitglieder des Wassersport PCK Schwedt, des Kołobrzeski Klub Morsów, der RSTU und des Vorstandes des Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe in Kolberg. Darüber hinaus werden in einigen der im Rahmen der Treffen geplanten Aktivitäten Wissenschaftler und Spezialisten teilnehmen, die sich mit den Themen unseres Treffens befassen. Die Rekrutierung von Teilnehmern beider Partnerorganisationen wird von den Vorständen beider Organisationen durchgeführt. Grundlegende Kriterien für die Rekrutierung sind: eine Erklärung über die aktive Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Rahmen unserer Treffen geplant sind, eine Bewertung der bisherigen Aktivitäten der Mitglieder beider Organisationen, die Unterstützung der Vorbereitung und des Verlaufs unserer Veranstaltung. Wir planten im Dezember 2019 ein Informationstreffen für die Mitglieder von Wassesport PCK Schwedt zur Umsetzung dieses Projektes.
WPŁYW PROJEKTU NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ:

Planowana w dniach 3 - 5 stycznia 2020r. organizacja POLSKO-NIEMIECKICH WARSZTATÓW MORSOWANIA – Kołobrzeg 2020 wspiera i rozwija naszą międzynarodową współpracę i transgraniczne kontakty z Wassersport PCK Schwedt, stwarza okazję do bliższego poznania członków obu organizacji, pobudza aktywność mieszkańców regionu, promuje idee Euroregionu Pomerania. W szczególności tematyka projektu przyczynia się do szerzenia idei morsowania, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, wspiera rozwój potencjału obu organizacji i służy rozwojowi transgranicznej współpracy. Organizacja wspólnych Warsztatów będzie również zachętą do kontynuowania partnerskiej współpracy w szerzej pojętym zakresie kultury, sportu i wypoczynku. Członkowie RSTU będą uczestniczyli w organizowanym przez Wassersport PCK w Schwedt Festynie Sportów Wodnych (VI 2020) oraz Spływie kajakowym po Parku Narodowym Schwedt (IX 2020), natomiast członkowie organizacji z Niemiec zostaną zaproszeni do organizowanego przez Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno Uzdrowiskowe w Kołobrzegu Rajdu rowerowego, połączonego ze Spływem kajakowym po rzece Parsęcie (V lub VIII 2020). Zamierzamy także reaktywować Turnieje Piłki Siatkowej dla Oldboyów.

Die in dem Zeitraum vom 3. bis 5. Januar 2020 geplante Organisation des DEUTSCH-POLNISCHEN WINTERBADENWORKSHOPS Kolberg 2020 unterstützt und entwickelt unsere internationale Zusammenarbeit und grenzüberschreitenden Kontakte mit der Wassersport PCK Schwedt, schafft die Gelegenheit, die Mitglieder beider Organisationen kennenzulernen, fördert die Aktivität der Bewohner der Region und die Idee der Euroregion Pommern. Insbesondere trägt das Thema des Projekts zur Verbreitung der Idee des Winterbadens, des Austauschs von Erfahrungen und bewährten Verfahren bei, unterstützt die Entwicklung des Potenzials beider Organisationen und dient der Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Die Organisation gemeinsames Workshops wird auch ein Anreiz dafür sein, die Zusammenarbeit der Partner im breiteren Bereich von Kultur, Sport und Freizeit fortzusetzen. Die RSTU-Mitglieder werden an dem vom Wassersport PCK in Schwedt veranstalteten Wassersportfest (VI 2020) und an Kanutour im Nationalpark Schwedt (IX 2020) teilnehmen, während die Mitglieder der Organisation aus Deutschland zur Fahrradrallye eingeladen werden, die von Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno Uzdrowiskowe in Kolberg, verbunden mit einer Kanutour auf dem Fluss Persente (V oder VIII 2020), organisiert wird. Wir beabsichtigen auch, Volleyballturniere für Oldboys zu reaktivieren.

 

Powrót na górę

Odwiedza nas 138 gości oraz 0 użytkowników.